Convocatòria per cobrir plaça laboral de secretaria

Des del Ger i la recentment creada CoopGer, s’ha obert una convocatòria amb la finalitat de cobrir la plaça laboral de secretaria per a realitzar les tasques administratives, tant les derivades de la pròpia entitat com de la Coop.

Les persones interessades per prendre part en el procés de selecció hauran de presentar telemàticament el seu currículum vitae al correu del Ger, entitat.ger@gmail.com, abans del dia 26 d’octubre d’enguany a les 17,00h.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es realitzarà el procés de selecció a partir dels currículums rebuts. S’anunciarà el resultat tant a la persona admesa com a les que no ho han estat en el termini més ràpid possible.

En aquesta carta, s’adjunta un document on es demana quin perfil creiem que seria el més adient per ocupar aquest lloc de treball, això com les tasques a desenvolupar.

El resum de les condicions i de les feines a desenvolupar serien, bàsicament:

– Sòcia de l’entitat
– Major 40 anys
– Aturada i inscrita al SOC
– Nivell de suficiència de català (C1)
– Coneixement ofimàtica
– Formació sobre cooperativisme, comptabilitat avançada, anàlisi balanços i fiscalitat.
– Gestió xarxes socials i WordPres
– Capacitat de treball en equip

– Gestió comptable: facturació, entrades i sortides econòmiques, control pressupostari, previsió pagaments i despeses…
– Gestió fiscal: control del calendari fiscal, presentació documentació per a les liquidacions a Hisenda, coordinació amb gestoria…
– Tasques administració: gestió dels rebuts dels associats, atenció a les seccions i als socis, gestió correspondència, control arxiu….. Recerca i seguiment de convocatòries i subvencions a les diferents institucions públiques. Preparar i tramitar la documentació necessària per a presentar a concursos i subvencions.

La data d’incorporació seria immediata.

Ribes, 20 d’octubre de 2022